bmw

LeBron James đã đạt đến đẳng cấp của Michael Jordan?

LeBron James đã đạt đến đẳng cấp của Michael Jordan?

Cứ mỗi khi LeBron James vượt qua được một cột mốc lịch sử nào đó, những cuộc tranh luận xem anh hay Michael Jordan giỏi hơn lại được khơi lên.