cup chiến thắng

Triathlete nữ đầu tiên trên TG dùng fat bike hoàn thành Ironman
Triathlete nữ đầu tiên trên TG dùng fat bike hoàn thành Ironman
Vicki Ostendorf là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới sử dụng xe đạp fat bike hoàn thành Ironman trong 14 giờ.