Tags: tin boxing 2019: Nhà phân tích không công Wilson Kayden, người thầy tâm huyết bị fan đú hủy hoại

Nhà phân tích không công Wilson Kayden, người thầy tâm huyết bị fan đú hủy hoại

Nhà phân tích không công Wilson Kayden, người thầy tâm huyết bị fan đú hủy hoại

11/09/2019 15:00

Chẳng bao giờ ủng hộ những tay đấm sinh thời, chẳng bao giờ xem một trận đấu của các tay đấm hết thời, nhưng những fan "đú" này lại có khả năng giết chết những tâm huyết của người khác.