Tags: quach thi lan ve nhat tai noi dung khong so truong: Quách Thị Lan về nhất tại nội dung không sở trường

Quách Thị Lan về nhất tại nội dung không sở  trường

Quách Thị Lan về nhất tại nội dung không sở trường

10/06/2015 23:38

Sở trường ở những nội dung 400m, thế nhưng Quách Thị Lan lại cho thấy sự vượt trội so với các đối thủ ở vòng loại nội dung 200m với thành tích 24 giây 03.