Tags: BXH LCS Mùa Xuân 2019 tuần 4: Kết quả và BXH LCS Mùa Xuân 2019 tuần 4

Kết quả và BXH LCS Mùa Xuân 2019 tuần 4

Kết quả và BXH LCS Mùa Xuân 2019 tuần 4

20/02/2019 09:09

Tuần thứ tư của LCS đã kết thúc! Sau đây là kết quả và BXH LCS Mùa Xuân 2019 tuần 4.