Tags: qiyana cộng skill: Hướng dẫn Qiyana: Nữ Hoàng Nguyên Tố

Hướng dẫn Qiyana: Nữ Hoàng Nguyên Tố

Hướng dẫn Qiyana: Nữ Hoàng Nguyên Tố

03/07/2019 10:00

Hướng dẫn cách lên kỹ năng, Trang bị và Ngọc bổ trợ cho vị tướng thứ 145: Qiyana - Nữ Hoàng Nguyên Tố.