Từ khóa:

tình nguyện SEA Games 31

Mở cổng đăng ký trực tuyến tình nguyện viên hỗ trợ SEA Games 31

Mở cổng đăng ký trực tuyến tình nguyện viên hỗ trợ SEA Games 31

10 tháng trước SEA Games 31

Ban tổ chức SEA Games 31 đã chính thức tiếp nhận đơn đăng ký của các tình nguyện viên có nhu cầu hỗ trợ các công tác tại Đại hội.