Từ khóa:

Top 3 đề cử VĐV khuyết tật Cúp Chiến thắng 2019

Top 3 đề cử VĐV người khuyết tật của năm Cúp Chiến thắng 2019

Top 3 đề cử VĐV người khuyết tật của năm Cúp Chiến thắng 2019

3 năm trước Hạng mục đề cử

Sau cuộc họp của Hội đồng Bình chọn ngày 02/01/2020, BTC Cúp Chiến thắng đã công bố danh sách rút gọn của Hạng mục VĐV người khuyết tật của năm.