Tags: WWE Summerlam: Ronda Rousey lên ngôi, Brock Lesnar mất đai vô địch tại WWE

Ronda Rousey lên ngôi, Brock Lesnar mất đai vô địch tại WWE

Ronda Rousey lên ngôi, Brock Lesnar mất đai vô địch tại WWE

20/08/2018 23:52

Cựu nữ vương UFC Ronda Rousey lên ngôi, trong khi Brock Lesnar mất đai vô địch tại WWE Summerlam sáng nay.