Tags: zeros đánh xếp hạng: Zeros tiếp tục lãnh án phạt vì hành vi toxic

Zeros tiếp tục lãnh án phạt vì hành vi toxic

Zeros tiếp tục lãnh án phạt vì hành vi toxic

25/07/2019 12:00

Sau khi nhận hình phạt từ GAM Esports, Zeros tiếp tục phải nhận án phạt từ ban tổ chức VCS vì hành vi tiêu cực khi đánh rank.