Quy chế chuyển nhượng Vận động viên bóng chuyền

Thái Hà
thứ tư 28-4-2021 18:24:36 +07:00
0 bình luận
|

Quy chế chuyển nhượng Vận động viên bóng chuyền ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-LĐBCVN ngày 26 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam

QUY CHẾ

CHUYỂN NHƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG CHUYỀN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-LĐBCVN ngày 26 tháng 6 năm 2010

của Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định trình tự, thủ tục chuyển nhượng vận động viên bóng chuyền trong nước và quốc tế; trách nhiệm của các bên khi tham gia chuyển nhượng và đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

2. Quy chế này áp dụng đối với các vận động viên bóng chuyền, câu lạc bộ bóng chuyền hoặc đội bóng chuyền (sau đây gọi là câu lạc bộ bóng chuyền) tham gia các giải thi đấu bóng chuyền do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (sau đây gọi là Liên đoàn) tổ chức.

Điều 2. Chuyển nhượng vận động viên bóng chuyền

1. Chuyển nhượng vận động viên bóng chuyền là thoả thuận giữa hai đơn vị quản lý hoặc hai câu lạc bộ bóng chuyền và vận động viên bóng chuyền khi hợp đồng lao động của vận động viên với câu lạc bộ còn hiệu lực. Theo thoả thuận này, câu lạc bộ có hợp đồng lao động với vận động viên (bên chuyển nhượng) sẽ chuyển giao quyền quản lý vận động viên cho câu lạc bộ mới (bên nhận chuyển nhượng). Bên nhận chuyển nhượng phải trả một khoản tiền chuyển nhượng vận động viên cho bên chuyển nhượng theo thoả thuận.

Trong cùng một năm, một vận động viên có thể được chuyển nhượng đến nhiều câu lạc bộ để thi đấu nhiều giải, nhiều hạng (Hạng A, Trẻ, vô địch quốc gia) hoặc nhiều giai đoạn của giải (Vòng bảng, bán kết, chung kết của giải Hạng A, Trẻ hoặc các vòng của giải vô địch quốc gia), song chỉ được thi đấu cho một câu lạc bộ trong một giai đoạn của giải.

2. Vận động viên phải ký hợp đồng đào tạo dành cho vận động viên dưới 18 tuổi (có sự đồng ý của người đại diện hợp pháp), hợp đồng lao động dành cho vận động viên 18 tuổi trở lên với câu lạc bộ mà mình tham gia tập luyện, thi đấu để được tham gia chuyển nhượng theo quy định.

Điều 3. Cho mượn vận động viên bóng chuyền

1. Việc cho mượn vận động viên được coi là chuyển nhượng tạm thời, song chỉ phải thực hiện bằng văn bản thoả thuận giữa hai câu lạc bộ, có sự đồng ý của vận động viên và không phải chuyển thẻ vận động viên. Thời gian một lần mượn không quá 12 tháng.

2. Các câu lạc bộ tham gia việc cho mượn vận động viên phải thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy định của Liên đoàn.

Điều 4. Chuyển nhượng quốc tế

Trường hợp chuyển nhượng quốc tế, các tổ chức, cá nhân tham gia chuyển nhượng vận động viên phải tuân thủ Quy chế này và các quy định về chuyển nhượng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới.

Điều 5. Triệu tập đội tuyển quốc gia

Trong thời gian chuyển nhượng nếu xảy ra tranh chấp, các vận động viên vẫn được triệu tập vào đội tuyển quốc gia theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN  BÓNG CHUYỀN

Điều 6. Các trường hợp không được chuyển nhượng

1. Trong thời gian vận động viên có hợp đồng đào tạo với câu lạc bộ thì không được chuyển nhượng trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

2. Vận động viên theo quy định tại khoản 1 Điều này, sau khi ký hợp đồng lao động với câu lạc bộ đã đào tạo và phải thi đấu cho câu lạc bộ đó trong thời gian là 05 năm thì mới được quyền chuyển nhượng trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Điều 7. Thủ tục chuyển nhượng

1. Câu lạc bộ muốn nhận chuyển nhượng vận động viên phải thông báo bằng văn bản cho câu lạc bộ có vận động viên về việc xem xét chuyển nhượng.

2. Thoả thuận chuyển nhượng vận động viên phải được lập thành văn bản có chữ ký của lãnh đạo 2 câu lạc bộ (có dấu xác nhận) và vận động viên tham gia chuyển nhượng.

3. Sau khi ký thoả thuận các bên phải tiến hành các thủ tục về chấm dứt và ký kết hợp đồng mới với vận động viên theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Quy chế này.

Điều 8. Hồ sơ chuyển nhượng

Câu lạc bộ nhận chuyển nhượng phải gửi hồ sơ chuyển nhượng đến Liên đoàn để được công nhận.

Hồ sơ chuyển nhượng bao gồm:

1. Đơn xin cấp thẻ cho vận động viên (đối với vận động viên chưa được cấp thẻ);

2. Văn bản thoả thuận chuyển nhượng;

3. Hợp đồng lao động của câu lạc bộ với vận động viên.

Điều 9. Thời hạn kết thúc chuyển nhượng

Câu lạc bộ phải hoàn thành thủ tục chuyển nhượng vận động viên trước ngày họp kỹ thuật 10 ngày. Trường hợp đặc biệt, việc chuyển nhượng vận động viên vẫn được chấp nhận nếu hoàn thành thủ tục muộn hơn, nhưng phải kết thúc trong cuộc họp kỹ thuật và phải thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy định của Liên đoàn.

Câu lạc bộ nhận chuyển nhượng phải đóng chi phí làm thủ tục về chuyển nhượng theo quy định tài chính của Liên đoàn.

Điều 10. Thủ tục chuyển nhượng quốc tế

1. Việc chuyển nhượng vận động viên nước ngoài giữa hai câu lạc bộ Việt Namđược thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Quy chế này.

2. Vận động viên nước ngoài được ký hợp đồng với câu lạc bộ mới, sau khi chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ cũ.

Điều 11. Đăng ký thi đấu đối với vận động viên nước ngoài

1. Câu lạc bộ có sử dụng vận động viên nước ngoài phải đăng ký với Liên đoàn. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) Đơn xin đăng ký thi đấu;

b) Hợp đồng lao động với vận động viên nước ngoài;

c) Giấy chứng nhận của Liên đoàn Bóng chuyền quốc gia của vận động viên;

d) Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để tập luyện, thi đấu.

2. Thời hạn đăng ký sử dụng vận động viên nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này.

Chi phí đăng ký thi đấu của vận động viên nước ngoài áp dụng theo quy định về tài chính của Liên đoàn.

3. Mỗi câu lạc bộ được quyền đăng ký tối đa 2 vận động viên nước ngoài. Trong thi đấu, mỗi câu lạc bộ chỉ được đưa 1 vận động viên nước ngoài vào sân.

Chương III

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN

Điều 12. Vận động viên đơn phương chấm dứt hợp đồng

1. Trường hợp vận động viên đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hợp pháp mà câu lạc bộ chủ quản không chấp thuận, thì sau 06 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết vụ việc của vận động viên, Liên đoàn sẽ xem xét giải quyết cho vận động viên được tiếp tục thi đấu.

2. Căn cứ quy định của pháp luật và Quy chế này, trong thời hạn 30 ngày Liên đoàn thông báo kết quả giải quyết bằng văn bản cho các bên.

Trường hợp Liên đoàn quyết định vận động viên được thi đấu cho câu lạc bộ mới, thì vận động viên và câu lạc bộ mới phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo thoả thuận hoặc theo mức bồi thường chi phí đào tạo quy định tại Điều 14 Quy chế này cho câu lạc bộ cũ.

3. Liên đoàn chỉ cấp thẻ vận động viên thi đấu cho câu lạc bộ mới khi:

a) Vận động viên và câu lạc bộ mới đã thực hiện xong nghĩa vụ bồi thường cho câu lạc bộ cũ;

b) Hoặc có căn cứ xác định vận động viên và câu lạc bộ mới đã tiến hành việc bồi thường nhưng câu lạc bộ cũ không chấp thuận.

Điều 13. Câu lạc bộ đơn phương chấm dứt hợp đồng

Câu lạc bộ có thể đơn phương chấp dứt hợp đồng trước thời hạn với vận động viên theo quy định của pháp luật hoặc theo thoả thuận.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với vận động viên, câu lạc bộ phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho vận động viên theo quy định của pháp luật hoặc theo thoả thuận.

Điều 14. Bồi thường cho câu lạc bộ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

1. Vận động viên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải bồi thường chi phí đào tạo cho câu lạc bộ. Mức bồi thường được tính theo chi phí đào tạo vận động viên và hệ số câu lạc bộ mà vận động viên hiện đang thi đấu. Đối với vận động viên là thành viên đội tuyển quốc gia, mức bồi thường được cộng thêm 30% (ba mươi phần trăm) tổng chi phí đào tạo.

2. Chi phí đào tạo vận động viên được tính chung bằng mức chi phí đào tạo trong một năm là 45.000.000đ (Bốn mươi năm triệu đồng) nhân với 5 năm đào tạo.

Tổng chi phí đào tạo vận động viên = 45.000.000đ x 5 năm đào tạo x hệ số câu lạc bộ mà vận động viên hiện đang thi đấu.

3. Hệ số câu lạc bộ được quy định như sau:

a) Câu lạc bộ đang tham gia giải vô địch quốc gia: hệ số 6;

b) Câu lạc bộ đang tham gia giải hạng A và giải trẻ: hệ số 4.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Liên đoàn để nghiên cứu giải quyết.

(Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam - Lê Hồng Minh)

Bài liên quan

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nêu quan điểm cứng rắn về vụ cảnh cáo Kim Huệ

Trước những phản ứng của HLV Kim Huệ sau khi nhận được bản án “cảnh cáo” từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, phía Liên đoàn cho biết vẫn giữ nguyên bản án.

Toàn cảnh Bóng chuyền Việt Nam trước mùa giải 2021

Bóng chuyền Việt Nam đã có một mùa giải sôi nổi bậc nhất trong lịch sử phát triển của mình kể từ khi chuyển mình lên chuyên nghiệp năm 2004.

Các đội đã biến mất trên bản đồ bóng chuyền Việt Nam

Có những cuộc chia ly để rồi ngày gặp lại hân hoan như thuở mới bắt đầu, ấy vậy mà với bóng chuyền Việt Nam, có những cuộc chia ly mà cho tới bây giờ vẫn chưa một ngày gặp lại.

| Thái Hà
Webthethao.vn Bình luận
Tin cùng chuyên mục
Đừng bỏ lỡ
Chấn thương của Đỗ Hùng Dũng: Đấy có phải bóng đá không?
Chấn thương của Đỗ Hùng Dũng: Đấy có phải bóng đá không? 1 tháng trước

Bóng đá không tránh được va chạm. Cầu thủ cũng không tránh được những lúc thất thế hoặc đen đủi mà dính chấn thương.

Lee Nguyễn khiến bầu Đức phải ra sân và chuyện của V.League
Lee Nguyễn khiến bầu Đức phải ra sân và chuyện của V.League Thảo Nguyên 3 tháng trước

Bầu Đức đã lâu không ra sân xem HAGL thi đấu chứ chưa nói tới các trận khác ở V.League. Nhưng vòng đấu vừa rồi khi Tp Hồ Chí Minh đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, ông Đức xuất hiện trên khán đài sân Thống Nhất coi Lee Nguyễn chơi bóng dưới sân.

Cà phê Việt Nam thơm ngon nhưng V.League khó "nuốt"
Cà phê Việt Nam thơm ngon nhưng V.League khó "nuốt" Triệu Vân 4 tháng trước

HLV Kiatisuk Senamuang có thể vừa chơi guitar vừa thưởng thức hương vị ly cà phê Việt Nam một cách thong dong. Nhưng đó là khi HAGL còn chưa thực sự bước vào cuộc đua tranh khốc liệt ở V.League.

Quả bóng Vàng 2020: Sự trở lại của Bùi Tấn Trường
Quả bóng Vàng 2020: Sự trở lại của Bùi Tấn Trường Triệu Vân 5 tháng trước

Thủ môn Bùi Tấn Trường là một hiện tượng đáng nhắc tới trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2020.

Có thể bạn quan tâm
Atletico thoát hiểm ngoạn mục để ngăn Real Madrid vượt qua 9 phút trước Bóng đá Tây Ban Nha

Vòng áp chót La Liga chứng kiến sự kịch tính cao độ khi Real Madrid từng có thời điểm soán ngôi đầu bảng của Atletico Madrid.

Lịch thi đấu MSI 2021 hôm nay mới nhất 41 phút trước Liên Minh Huyền Thoại

Xem lịch thi đấu giải MSI 2021 hôm nay. Cập nhật ltđ Mid Season Invitational - giải đấu lớn thứ hai của Liên Minh Huyền Thoại thế giới mới nhất.

Kết quả MSI 2021 hôm nay mới nhất 51 phút trước Liên Minh Huyền Thoại

Tổng hợp kết quả MSI 2021 qua các ngày thi đấu mới nhất.

Đội hình Hiệp Sĩ DTCL mùa 5 mạnh nhất 1 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Tìm hiểu về đội hình Hiệp Sĩ DTCL mùa 5: Sức mạnh các Tướng cùng các xây dựng đội hình mạnh nhất phiên bản hiện tại của Đấu Trường Chân Lý.

Biệt danh của các đội tuyển bảng F tham dự Euro 2021 4 giờ trước Bóng đá Quốc tế

Biệt danh của các đội tuyển tham dự Euro 2021 được lấy cảm hứng từ động vật, huy hiệu, màu sắc và dấu hiệu xác định thời đại.

Messi chuẩn bị đạt thành tích ghi bàn chưa từng có ở La Liga 5 giờ trước Bóng đá Tây Ban Nha

Messi đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở La Liga và chuẩn bị xác lập thành tích ghi bàn vô tiền khoáng hậu trong lịch sử giải đấu.

LMHT: Nautilus sẽ thành Tướng đi rừng ở bản cập nhật LOL 11.11 5 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Nautilus sẽ có những chỉnh sửa nhất định để trở thành Tướng đi rừng trong bản cập nhật LMHT 11.11 vào ngày 27/5 tới đây.

Danh sách các đội giành quyền dự cúp C1 mùa tới 6 giờ trước Champions League

Danh sách các đội giành quyền dự Cúp C1. Xem danh sách các đội giành quyền dự cúp C1 /Champions League mùa giải 2021/2022.

Trực tiếp MSI 2021 LMHT hôm nay 7 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Trực tiếp MSI 2021 LMHT hôm nay 14/5: Loạt trận thứ 2 vòng hỗn chiến với sự tham gia của 6 nhà vô địch từ 6 khu vực mạnh nhất.

Code Pet Swarm Simulator 2021: Chi tiết cách nhận và nhập code Roblox 7 giờ trước ESPORTS

Tổng hợp code Pet Swarm Simulator mới nhất tháng 5/2021 cùng hướng dẫn cách nhập code trên Roblox.

Lịch thi đấu Free Fire World Series 2021 - Singapore 9 giờ trước ESPORTS

Lịch thi đấu Free Fire World Series 2021 - giải đấu có sự tham gia của 22 đội tuyển LMHT mạnh nhất thế giới, trong đó có 2 đại diện của Đấu Trường Sinh Tồn Mùa Xuân 2021.

3 ứng cử viên cho ghế HLV Real Madrid nếu Zidane ra đi 11 giờ trước Bóng đá Tây Ban Nha

Real Madrid đang tìm kiếm HLV trưởng mới sau khi HLV Zidane thông báo quyết định ra đi vào cuối mùa dù có vô địch La Liga hay không.

Lịch thi đấu giao hữu: Việt Nam vs Jordan 2021 đá mấy giờ, ngày nào? 13 giờ trước Bóng đá Việt Nam

Cập nhật lịch thi đấu giao hữu đội tuyển Việt Nam gặp Jordan trước thềm vòng loại World Cup 2022.

Bảng xếp hạng La Liga mới nhất: “Tam mã” đua vô địch bóng đá Tây Ban Nha 14 giờ trước Bảng xếp hạng

Xem bảng xếp hạng La Liga 2020/2021 hôm nay. Cập nhật BXH bóng đá Tây Ban Nha mới nhất với cuộc đua tam mã giữa Atletico, Barca và Real Madrid.

Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh mới nhất sau vòng 36 15 giờ trước Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh sau vòng 36 hôm nay. Cập nhật BXH Premier League mới nhất.

Đội hình ra sân West Brom vs Liverpool: Tam tấu Salah - Mane - Firmino 15 giờ trước Bóng đá Anh

Xem thông tin lực lượng, đội hình ra sân trận West Brom vs Liverpool thuộc vòng 36 Ngoại hạng Anh 2020/21.

Đội hình tuyển Brazil 2021 mới nhất: Danh sách, số áo cầu thủ dự Copa America 16 giờ trước Bóng đá Quốc tế

Đội hình tuyển Brazil năm 2021 mới nhất. Xem đội hình tuyển Brazil chuẩn bị cho VCK Copa America.

Lịch thi đấu vòng thăng hạng VCS Mùa Hè 2021 16 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Cập nhật thể thức và lịch thi đấu vòng thăng hạng VCS Mùa Hè 2021, vòng đấu tuyển chọn ra 2 đội tuyển sẽ tham dự VCS Mùa Hè.

Schmeichel tỏa sáng cùng Leicester để tái hiện thành công của cha 16 giờ trước Bóng đá Anh

Kasper Schmeichel đã tái hiện thành công của người cha với màn trình diễn xuất sắc trên sân Wembley trong trận Leicester thắng Chelsea ở chung kết FA Cup.

Code Forsaken World Thần Ma Đại Lục mới nhất 17 giờ trước ESPORTS

Tổng hợp code Forsaken World Thần Ma Đại Lục cùng chi tiết cách nhận và nhập code.

Người hùng của Leicester được chỉ cách ghi bàn vào lưới Chelsea 18 giờ trước Bóng đá Anh

Người hùng của Leicester trong trận chung kết FA Cup là Youri Tielemans tiết lộ đã được chỉ cho cách ghi bàn vào lưới Chelsea.

Tin chuyển nhượng MU mới nhất hôm nay 16/5: MU nhắm tiền vệ Getafe 18 giờ trước Chuyển nhượng bóng đá

Cập nhật tin chuyển nhượng bóng đá MU mới nhất trong ngày hôm nay 16/5.

Lịch trực tiếp Bóng đá TV hôm nay 16/5: West Brom vs Liverpool 19 giờ trước Lịch thi đấu bóng đá

Lịch trực tiếp Bóng đá TV hôm nay: Cập nhật lịch trực tiếp Bóng đá TV hôm nay 16/5 với tâm điểm là trận West Brom vs Liverpool thuộc Ngoại hạng Anh.

LMHT: GAM và NRG chính thức kết thúc vụ nợ tiền môi giới 1 ngày trước Liên Minh Huyền Thoại

Chủ sở hữu mới của GAM và RNG đã kết thúc drama tiền môi giới hợp tác với nhân vật Ngọc Minh Tuấn, hé lộ mức hoa hồng rơi vào khoảng 400 triệu VNĐ.

Ibrahimovic cần phép màu mới tham dự Euro 2021 1 ngày trước Bóng đá Quốc tế

Zlatan Ibrahimovic có lẽ phải cần tới phép màu mới tham dự được Euro 2021 vào mùa hè sau khi bị chấn thương cùng AC Milan mới đây.

LMHT: Ryze và Lillia đạt tỷ lệ thắng cực thấp sau khi Tăng Tốc Pha bị nerf 1 ngày trước Liên Minh Huyền Thoại

Riot đã phải lên kế hoạch làm lại Ryze sau khi chứng kiến vị Tướng này có tỷ lệ thắng siêu thấp sau khi Tăng Tốc Pha bị nerf mạnh ở bản cập nhật LMHT 11.10

LMHT: Chủ tịch khẳng định đội hình T1 sẽ cố định hơn trong mùa hè 1 ngày trước Liên Minh Huyền Thoại

Joe Marsh, CEO của T1 cho biết những sự thay đổi liên tục về nhân sự ở LCK Mùa Xuân 2021 chỉ là tiền đề cho mùa hè, giai đoạn mà T1 sẽ thi đấu với một đội hình ổn định hơn.

Quách Thị Lan và những gương mặt vàng của điền kinh từng dự Olympic 1 ngày trước Cardio & Fitness

Điền kinh Việt Nam đã có những bước tiến lớn khá dài tại các kỳ Olympics, đấu trường vốn được coi là quá sức với các VĐV Việt Nam. Thể thao Việt Nam lại đang hướng đến kỳ Thế vận hội tại Nhật Bản hè năm nay.

Xem thêm